תיקון תקנות סדר הדין האזרחי

28/01/2014

ביום 21.11.13 התפרסם תיקון (מס' 2) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"). התיקון יכנס לתוקף 30 יום מעת פרסומו, קרי, החל מיום 21.12.13.
 

להלן סקירה של השינויים שהתבצעו בתקנות במסגרת התיקון:

 1. שינוי תקנה 75 לתקנות בנושא כתבי טענות (צורה ותוכן) - התקנה בנוסח החדש קובעת כי: "בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, זולת אם אינו מצוי ברשותו או בשליטתו".
   
  הנוסח החדש מבטל את "חובת הרישום" בכתבי הטענות או ברשימה נפרדת של המסמכים עליהם מסתמך בעל הדין, וקובע חובה לצרף לכתב הטענות כל מסמך הנזכר בו תוך סיוג (חדש) באשר למסמכים אשר אינם מצויים ברשות בעל הדין או בשליטתו.
   
 2. שינוי תקנה 198 (א) בדבר מתן פסיקתא - בתיקון התבצע שינוי לנוסח התקנה, באופן בו נקבעו תתי סעיפים לתקנה הקובעים הוראות נוספות בדבר בקשה למתן פסיקתא. ההוראות החדשות שנקבעו: חובה לשלוח העתק של הבקשה למתן פסיקתא לצד השני (זולת אם מדובר בפסיקתא שניתנה בגין החלטה שניתנה במעמד צד אחד). זכות השבה לצד השני תוך 10 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט. השופט או הרשם שחותם על הפסיקתא, יהיה, ככל האפשר, זה שנתן את ההחלטה נושא הפסיקתא.
   
 3. שינוי תקנה 467 (ג) בדבר בקשה לעיכוב ביצוע וסעד זמני בהליכי ערעור -
  בהתאם לנוסח החדש של התקנה – "(ג) הוראות תקנה 364(א) עד (ד) יחולו על בקשה למתן סעד או עיכוב ביצוע שיוגשו לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים לפי העניין".
   
 4. תקנה 364 קובעת הוראות בדבר התחייבות עצמית והפקדת עירבון לצורך קבלת סעד זמני מבית המשפט.
  התיקון מחיל הוראות תקנה 364 גם על בקשה לעיכוב ביצוע ומתן סעד זמני המוגשת בהליכי ערעור.
   
 5. שינוי תקנה 482 (א) בדבר המצאת כתבי בית דין - מדובר בתיקון מינורי, אשר בא להבהיר הנוסח הקודם של התקנה.
   
  התקנה בנוסחה החדש: "היתה התובענה בענין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת אותו עסק או אותה עבודה באותו אזור שיפוט" בהתאם לתיקון, המצאת כתבי בי-דין לפי התקנה, תיעשה למורשה העוסק בהנהלת אותו עסק (במקום העסק) או אותה עבודה (במקום העבודה).
   
 6. הוספת תקנה 503א בדבר המצאת אל מחוץ לתחום המדינה- התיקון קובע כי לאחר תקנה 503 לתקנות תתווסף תקנה 503א, הקובעת הוראות באשר למצב בו כופר הנתבע לו הומצא כתבי בי-דין מחוץ למדינה בהתאם לתקנה, בסמכותו הבינלאומית של בית המשפט או שהינו מבקש לבטל המצאה שנעשתה לו מחוץ למדינה בהתאם לתקנה זו:- "כפר הנתבע בסמכותו הבינלאומית של בית המשפט או ביקש לבטל המצאה שנעשתה על פי סימן זה או מינה עורך דין בישראל לשם כך, לא יהיה ניתן לבצע את ההמצאה לנתבע במסירה אישית, אם הגיע לישראל והוא שוהה בה לצורך התובענה, ולא יהיה ניתן לבצע את ההמצאה לעורך הדין המייצג אותו, ולא יראו בכל פעולה שלו או של עורך דינו ויתור על הכפירה בסמכותו הבין-לאומית של בית המשפט, זאת עד למתן החלטה בטענות הנתבע בעניין זה".

להלן נוסח התיקון, כפי שפורסם ברשומות:

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד