פורסם חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) 2015 בנוגע לאגרת שמירה

31/12/2015

פורסם חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) 2015 בנוגע לאגרת שמירה

 

בהתאם לתיקון החוק, הוארכה הוראת השעה לפיה הרשויות המקומיות יכולות לגבות היטל שמירה או אגרת שמירה, לתקופה של שנתיים נוספות עד ליום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).  

כן הוארכה הוראת המעבר לפיה רשויות מקומיות רשאיות להמשיך ולגבות היטל שמירה או אגרת שמירה הגבוהים מהסכום המרבי המותר, לפי חוק עזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של החוק, עד סוף שנת 2016, ובלבד שעד ליום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) הובא לידיעת שר הפנים חוק עזר, שאישרה מועצת הרשות המקומית, המאפשר גביית היטל שמירה או אגרת שמירה שאינם חורגים מהסכום המרבי המותר  

הארכת תקופת המעבר נדרשת כדי לאפשר שהות נוספת להשלמת הליכי חקיקתם או תיקונם של חוקי העזר, בהתאם לנושאים שנקבעו בתקנות האמורות ובהתאם לסכום המרבי של היטל השמירה שנקבע בתקנות באותו עניין.

 

לפרסום החוק ברשומות לחץ כאן: 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד