ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה מתאריך 3.11.15 בעניין תמ"א 38/3/א - "שינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול בניה והריסה מחדש"

24/11/2015
מטרת הדיון: 

העברת התכנית להערות והשגות.

החלטה:

לאחר שהמועצה הארצית לתכנון ובניה דנה בנוסח המוצע לתיקון התמ"א, הסמיכה את מנהל התכנון להכין את מסמכי התמ"א להעברה להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, בכפוף, בין היתר, לתיקונים שלהלן:

שטח קומה מכח תמ"א 38 יחושב בהתאם לשטח של קומה המתאפשרת על פי התכנית החלה במגרש, בתוספת השטח הניתן מכח התמ"א לצורך הרחבת יחידות הדיור באותה קומה אפשרית לפי אותה תכנית, קרי תוספת של 13 מ"ר לכל יחידת דיור.

אופן חישוב מספר יחידות דיור בקומה תקפה, לצורך חישוב תוספת השטח לקומה, יתוקן כך שהוא יחושב לפי מספר יחידות הדיור הקבוע בתכנית החלה על המגרש. רק אם לא נקבעו בתכנית מספר יחידות דיור – מספרן יחושב לפי שטח של 70 מ"ר לדירה.

לסעיף 14ב'(1.2) יתווסף משפט המבהיר כי קומות שהתווספו למגרש מכח תכנית שהוסיפה קומות אך כללה רק זכויות בניה שניתן היה לקבלן בהקלה, לא יכללו בחישוב מספר הקומות במגרש.

בסעיף 14ב(2) יובהר, כי 70 מ"ר ליחידת דיור הוא לצורך חישוב בלבד ולא לצורך קביעת צפיפות (יחידות דיור לדונם) או גודל דירה עתידית במגרש.

עוד הנחתה המועצה הארצית את מנהל התכנון, להביא לדיון הבא של ישיבת המועצה הצעה לתיקון חקיקה שתאפשר גביית היטל השבחה במסלול של הריסה ובניה בגין תוספת שטחי בניה בהיקף של 13 מ"ר לדירה שניתן לבנותה לפי תכנית תקפה במגרש ואינה בנויה בפועל. כן קראה המועצה הארצית לוועדות המקומיות, לקדם תכניות לפי סעיף 23 לתמ"א.

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד