פורסם חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139) - פרסום טפסים באתר ופניה לרשות באמצעות דואר אלקטרוני

1/03/2016
ביום 1.3.16 פורסם חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139), התשע"ו-2016.


להלן עיקרי התיקון:
לפקודת העיריות נוסף סעיף 248ג שעיקרו כדלקמן:

248ג(א) - עירייה תאפשר לכל פונה אליה בכתב לשלוח את פנייתו או כל טופס הנדרש לקבלת שירות מהשירותים שהיא מספקת, באמצעות דואר אלקטרוני, לפי בחירתו.

248ג(ב) - עירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה ובכל פרסום אחר שבו נכללים פרטים על דרכי פנייה או קבלת שירות מהעירייה את כתובות הדואר האלקטרוני שאליהן ניתן לשלוח פניות או טפסים כאמור בסעיף קטן (א').

248(ג)  - הוראות סעיף זה לא יחולו על פנייה או שירות שנדרשת לגביהם נוכחותו האישית של הפונה או מבקש השירות לפי כל דין, או על פניות או מתן שירותים או סוגים שלהם קבע השר לעניין זה.


תחילה והוראות מעבר:  

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו. 

אולם שר הפנים רשאי, בנסיבות מיוחדות, להתיר לעירייה או למועצה מקומית לפעול שלא כאמור בסעיף 248ג לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לרבות כפי שהוחל בסעיף 13ו לפקודת המועצות המקומיות, כולו או חלקו, עד למועד מאוחר יותר שייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות, ובלבד שמועד כאמור לא יהיה מאוחר משנתיים מיום פרסומו של חוק.


לקריאת התיקון, כפי שפורסם ברשומות, לחצו על כאן:

 


 

צור קשר
דלג על צור קשר

צור קשר

checked
עבור לתוכן העמוד